Om

Högberg Gillner Arkitektur är ett arkitektkontor baserat i Göteborg. Kontoret grundades 2018 av Benjamin Gillner och Aron Wändahl Högberg och kombinerar en stor bredd av professionell och akademisk erfarenhet.

Vårt mål är att skapa en rationell och sinnlig arkitektur, som tar sina utgångspunkter i beställarens mål och önskningar samt uppdragets fysiska och kulturella kontext. Vårt arbete strävar alltid efter en omsorg kring de människor som ska bruka och uppleva de rum vi gestaltar genom goda kunskaper i hantverk, material, konstruktion och samhällsförståelse. Vår kompentens är bred och sträcker sig från stadsplanering i den större skalan till detaljprojektering där resultatet är en arkitektur som är både ekonomisk, ekologisk och har stora estetiska kvalitéer.

Vår syn på arkitektens roll vilar på en fenomenologisk grund där vi menar att arkitekten har det yttersta ansvaret för de upplevelser som arkitekturen ger upphov till. Draget till sin spets är denna utgångspunkt djupt humanistisk och utgår från människans subjektiva upplevelse av sin omgivning. Trots sinnesupplevelsens subjektiva natur så tror vi att det finns vissa upplevelser som vi alla kan dela. Vi delar upplevelsen av hur en varm klippa känns mot handen. Vi delar upplevelsen av bokskogens rumslighet och på samma sätt kan vi dela kulturellt betingade upplevelser som relaterade till vår gemensamma arkitekturhistoria.