Högberg Gillner Arkitektur är ett arkitektkontor baserat i Göteborg. Kontoret grundades 2018 av Benjamin Gillner och Aron Wändahl Högberg och kombinerar en stor bredd av professionell och akademisk erfarenhet.

Arkitektur
Vårt mål är att skapa en rationell och sinnlig arkitektur, som tar sina utgångspunkter i beställarens mål och önskningar samt uppdragets fysiska och kulturella kontext. Vårt arbete strävar alltid efter en omsorg kring de människor som ska bruka och uppleva de rum vi gestaltar genom goda kunskaper i hantverk, material, konstruktion och samhällsförståelse. Vår arkitektursyn vilar på en fenomenologisk grund där vi menar att arkitekten har det yttersta ansvaret för de sinnesupplevelser som arkitekturen ger upphov till. Det är en humanistisk utgångspunkt som utgår från människans subjektiva upplevelse av sin omgivning och platsens specifika egenskaper och historia.

Kvalité
Vår målsättning är att i varje projekt vara en del av hela processen och genom vår kompetens säkerställa en konsekvent arkitektonisk kvalité och en nöjd beställare. Vår kunskap och stora intresse av byggnadsteknik, material och detaljutformning gör att vi redan i tidiga skeden kan säkerställa byggbarhet och ett kvalitativt slutresultat. Genom en god förståelse kring lagar, förordningar och regelverk kan vi tidigt utreda och klargöra specifika förutsättningar i varje projekt och därmed säkerställa att vi arbetar mot ett tydligt mål.
Vårt kvalité- och miljöledningssystem följer ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Hållbarhet
Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en helt integrerad del av vår arkitektursyn, där respekt för platsens förutsättningar såväl som de globala målen för hållbar utveckling är centrala delar. Ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet är självklara begrepp för oss och för många andra inom ramen för modern samhällsbyggnad. Men till detta skulle vi vilja tillfoga en tredje kategori som handlar om byggnadsantikvarisk hållbarhet. Med detta menar vi att en del av hållbarhetsbegreppet också handlar om respekt och hänsyn till den redan bebyggda miljön. Detta förhållningssätt gör att vi kan skapa byggnader och miljöer som åldras med värdighet och blir uppskattade inslag i vår gemensamma närmiljö. Här har vi stor erfarenhet av allt från om- och tillbyggnader till nyproduktion i känsliga kulturhistoriska miljöer. Vi har även stor erfarenhet av träbyggnadsteknik i många olika konstruktionssätt och när ett stort intresse för teknikutveckling såväl som traditionella byggnadstekniker.

Strategi
Vi är gärna med och diskuterar strategi och kommunikation i våra projekt och gör ofta mindre exploateringsstudier, planbeskedsansökningar och andra utredningar för att stötta våra beställare i ett tidigt skede. Här ser vi ofta att vi kan göra stor skillnad för bland annat projektekonomi, investeringsbeslut och kommunikation med kommun och myndigheter.

Genomförande
Högberg Gillner har en bred kompetens som sträcker sig från första skiss till färdigställande. Vi är vana att jobba med alla olika entreprenadformer och har erfarenhet från traditionella totalentreprenader såväl som uppdrag som generalkonsult. Vi har en stor teknisk kompetens och tar gärna ett helhetsansvar i våra projekt där vi kan tillhandahålla allt från visualiseringar, utredningar, beskrivningar och BIM-projektering mm.

Samarbete
Vi är ett litet kontor, något som vi ser som en av våra styrkor. Hos oss är det aldrig långt mellan beslutsfattare och utförare och vi tyngs inte ner av samma administrativa börda som en större organisation ibland kan göra. Dessutom så har vi många inarbetade samarbeten och kan erbjuda många olika kompetenser som underkonsulter eller samarbetspartners inom ramen för vårt uppdrag. Detta gör att vi kan ta oss an uppdrag av alla skalor och typologier.
Vi har goda kontakter inom de flesta relevanta discipliner däribland landskapsarkitekter, bebyggelseantikvarier, inredningsarkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, grafiska formgivare, tekniska projektörer mm. Några av dom delar vi till och med lokaler med!